ISS Palveluiden työsuojeluvaalit 2021

Tälle sivulle kootaan kaikki tarpeellinen tieto käynnistyvistä ISS Palveluiden työsuojeluvaaleista. Kaikki tiedot löytyvät myös kotiin postitetusta vaalikirjeestä (työntekijät) tai sähköpostista (toimihenkilöt).

Vaalien tarkoitus on valita työsuojeluvaltuutetut ja työsuojeluasiamiehet 1.6.2021 alkavalle uudelle työsuojelun toimikaudelle. Vaalien ensimmäinen vaihe on ehdokasasettelu. Mikäli haluat asettua ehdokkaaksi, lue huolella alla olevat ohjeet.

Myöhemmin tälle sivulle lisätään myös äänestysohjeet ja äänestyslinkki.

All necessary information about the occupational safety and health election at ISS Palvelut will be collected on this page. The purpose is to elect safety delegates and occupational safety and health representatives for the new term starting on 1 June 2021. Candidates will be nominated in the first phase of the election. If you want to become a candidate, carefully read the instructions below.

Voting instructions and a voting link will also be added to this page later.
 

Työsuojeluvaalimenettely

Työsuojeluvaalikäytäntö pohjautuu lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. ISS Palveluiden uudesta toimintakaudesta on sovittu yhteistyössä luottamusmiesten, vaalitoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan kesken sekä yrityskohtaisella sopimuksella.

Työsuojeluvaaleilla valitaan työntekijöiden työsuojeluvaltuutetut ja työsuojeluasiamiehet sekä toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetut toimikaudelle 1.6.2021–31.12.2023. Nämä vaaleilla valitut henkilöt valitsevat keskuudestaan edustajat yhtiön työsuojelutoimikuntaan vaalien jälken. Toimihenkilöiden sekä ylempien toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettujen valitsemiseksi järjestetään omat erilliset vaalinsa.

Työntekijäksi määritellään henkilö, johon sovelletaan työntekijäsopimusta. Huom. ehdokasasettelu- ja vaalimenettelyssä toimitilapalvelujen henkilöstö määritellään kuuluvan työntekijäksi riippumatta siitä, onko henkilöllä työntekijä- vai toimihenkilösopimus.

Kunkin vaalialueen työsuojeluvaltuutetuksi voidaan valita ISS:ään työsuhteessa oleva henkilö, jonka pääasiallinen työntekoalue sijaitsee kyseisellä vaalialueella. Pääkaupunkiseudun alueelle valitaan kaksi työsuojeluvaltuutettua.

Työsuojeluvaalit ovat kaksivaiheiset. Ensimmäisessä vaiheessa asettaudutaan ehdolle vaalialueelle, toisessa vaiheessa on äänestys. Äänestyksessä eniten ääniä saanut valitaan työsuojeluvaltuutetuksi, toiseksi eniten ääniä saanut valitaan 1. varavaltuutetuksi ja kolmanneksi eniten ääniä saanut 2. varavaltuutetuksi. Poikkeuksena on pääkaupunkiseudun äänestys, jossa työsuojeluvaltuutetuksi valitaan kaksi eniten ääniä saanutta, 1. varavaltuutetuksi valitaan kolmanneksi ja neljänneksi eniten ääniä saaneet ja 2. varavaltuutetuksi viidenneksi ja kuudenneksi eniten ääniä saaneet. Mikäli työsuojeluvaltuutetuksi tai -asiamieheksi on ehdotettu vain yhtä ehdokasta, vaaleja ei tarvitse järjestää. Äänten mennessä tasan vaalitoimikunta arpoo järjestyksen.

Mikä on työsuojeluvaltuutetun tehtävä?

 • Työntekijöiden osalta työsuojeluvaltuutetun tehtävät ovat kokopäivätoimisia. Ravintola-alalle valittavan työsuojeluvaltuutetun työstä vapautusaika määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

 • Alueellinen työsuojeluvaltuutettu edustaa alueellaan kaikkia työntekijöitä riippumatta alasta tai liiketoimintayksiköstä.

 • Tehtävä on lakisääteinen ja luottamuksellinen.
 • Tehtävään kuuluu
 1. Opastaa ja ohjata sekä osallistua turvallisten työtapojen koulutukseen
 2. Osallistua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin, ennalta ehkäisevään työturvallisuustoimintaan, kuten riskien arvioinnit ja turvakierrokset, sekä tapaturmien tutkintaan. Tarkastukset ja tutkinnat edellyttävät riittävää työkykyä liikkua vaativissakin työkohteissa sekä kohdata ja tukea henkilöstöä inhimillisesti vaikeissa asioissa.
 3. Havainnoida työympäristöjen ja työtehtävien turvallisuutta ja työyhteisön tilaa sekä raportoida niistä ja tehdä työnantajalle ehdotuksia turvallisuuden kehittämiseksi.
 4. Vuorovaikutteista työskentelyä ISS:n sisäisten tahojen, asiakkaan edustajien ja ISS:n yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Tehtävä edellyttää lainsäädäntöön ja ISS:n käytäntöihin sekä eri työtehtäviin ja -kohteisiin tutustumista ja perehtymistä.
 • Työsuojeluvaltuutetuille järjestetään perehdytystä, koulutusta ja ohjausta.
 • Työntekijöiden työsuojeluvaltuutetut saavat TESin mukaisen palkkion, pois lukien mahdolliset jaksot, jolloin varavaltuutettu hoitaa työsuojeluvaltuutetun tehtävää. Koska seitsemän alueen työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on kokoaikainen, joutuu hän valituksi tullessaan ja tehtävän vastaanottaessaan luopumaan muista työtehtävistään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita satunnaisia, vähäistä työaikaa vaativia tehtäviä.
 • Työsuojeluvaltuutetulta vaaditaan kohtuullista suomen kielen taitoa.

Työsuojeluvaltuutetun ollessa tilapäisesti estynyt hoitamaan tehtäviään pyritään tehtävistä huolehtimaan ensisijaisesti sijaisjärjestelyin muiden työsuojeluvaltuutettujen kesken. Mikäli työsuojeluvaltuutettu on estynyt yli kahden viikon ajan, voidaan 1. varavaltuutettu kutsua hoitamaan välttämättömiä työsuojeluvaltuutetun tehtäviä, joita ei voi siirtää odottamaan työsuojeluvaltuutetun esteen päättymistä. Mikäli työsuojeluvaltuutettu luopuu kokonaan tehtävästään, siirtyy 1. varavaltuutettu tähän tehtävään ja 2. varavaltuutettu 1. varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Mikä on työsuojeluasiamiehen tehtävä?

 • Alueellisten työsuojeluvaltuutettujen lisäksi valitaan kolme valtakunnallista työsuojeluasiamiestä seuraaville aloille: sähköala, rakennusala, vartiointiala.

 • Työsuojeluasiamiehen tehtävä on oman toimen ohella hoidettava vastuu, eli työsopimuksesi mukaiset päätoimiset tehtäväsi ja esimies pysyvät ennallaan.

 • Työsuojeluasiamies saa työstä vapautusaikaa työturvallisuuspäällikön kutsuessa, kuitenkin enintään 24 päivää kalenterivuodessa. Työstä vapautusajan käytöstä sovitaan etukäteen työsuojelupäällikön kanssa.
 • Työsuojeluasiamiehen koulutus määräytyy kulloinkin voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan.
 • Toimit kutsuttaessa alueellisen työsuojeluvaltuutetun tukena oman alasi asiantuntijana esimerkiksi vaativimmassa kohderiskien arvioinneissa tai tapaturmatutkinnoissa. Osallistut tarvittaessa myös omaan alaasi liittyviin työturvallisuuden kehityshankkeisiin.
 • Mikäli sinut valitaan ISS:n työsuojelutoimikunnan jäseneksi, osallistut kokouksiin vähintään neljä kertaa vuodessa sekä tarvittaessa hoidat vastuullesi sovitut tehtävät. Nämä sisältyvät edellä mainittuun työstä vapautusaikaan.


Vaalien 1. vaihe: Ehdokasasettelu

Ensimmäisessä vaiheessa asetutaan ehdolle työsuojeluvaltuutetuksi ja/tai työsuojeluasiamieheksi. Alueellisen työsuojeluvaltuutetun vaalissa voit asettua ehdokkaaksi sille maantieteelliselle alueelle, jossa työskentelet pääsäännöllisesti. Avaa tästä vaalialuekartta: Vaalialueet.pdf

Työsuojeluvaltuutettujen vaalialueet:
Alue 1: Pohjois-Suomen alue
Alue 2: Pohjanmaan alue
Alue 3: Itä-Suomen alue
Alue 4: Lounais-Suomen alue
Alue 5: Pirkanmaan ja Keski-Suomen alue
Alue 6: Kaakkois-Suomen alue
Alue 7: Pääkaupunkiseutu ja muu Uusimaa
Alue 8: Ravintola-alan valtakunnallinen työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu

Vaalialueilla 1–7 työsuojeluvaltuutettu edustaa kaikkia kyseisellä alueella työskenteleviä työntekijöitä, eli kaikkien liiketoimintayksiköiden ja kaikkien eri työehtosopimusten soveltamispiiriin kuuluvia työntekijöitä. Alueelle 7 valitaan kaksi työsuojeluvaltuutettua, muille alueille yksi. Ravintola-alan työntekijöiden työsuojeluvaltuutetun toimialue on koko Suomi.

Työsuojeluasiamiesten toimialat:
Alue 9: Rakennusala
Alue 10: Vartiointiala
Alue 11: Sähköala

Miten asettaudun ehdokkaaksi?

Käytössämme on sähköinen ehdokasasettelu. Sinulle on luotu kirjautumistunnus, jonka löydät postitse saamastasi kirjeestä.

 1. Kirjaudu ehdokasasetteluun tästä: https://vaalit.edita.fi/iss-ehdokasasettelu

 2. Valitse, asettaudutko ehdokkaaksi työsuojeluvaltuutetuksi vai työsuojeluasiamieheksi.
 3. Täytä lomakkeelle yhteystietosi ja valitse, mille vaalialueelle asettaudut ehdokkaaksi
 4. Hyväksy, että henkilötietosi tullaan tallentamaan erilliseen vaalirekisteriin ja sitä käsitellään ISS:n tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Äänestyspalvelussa julkaistaan nimi, ehdokasnumero ja tehtävänimike. Jos et hyväksy henkilötietojen käsittelyä, et voi asettautua ehdolle.
 5. Saat kuittauksen ehdokkaaksi asettautumisesta.
 6. Jos asettaudut ehdokkaaksi myös toiseen toimeen, aloita uudestaan kohdasta 1.

Ehdokkaaksi voit asettautua ajalla 8.4.–22.4.2021.

Vaalien 2. vaihe: Äänestäminen

Erilliset äänestysohjeet postitetaan jokaisen ISS:n työntekijän kotiosoitteeseen ehdokasasettelun jälkeen toukokuun alussa.

Lisätietoja:

Työntekijöiden vaalitoimikunnan jäsenet
Tanja Lindqvist sähköposti tanja.lindqvist@iss.fi tai puhelin 050 512 7150
Matti Paakala sähköposti: matti.paakala@iss.fi tai puhelin 040 547 9454
Simo Utriainen sähköposti simo.utriainen@iss.fi tai puhelin 050 591 8535

***

Election procedure

The election procedure is based on the Act on Occupational Safety and Health Enforcement and Cooperation on Occupational Safety and Health at Workplaces. At ISS Palvelut, the new term has been agreed upon in a company-specific agreement in cooperation with shop stewards, the electoral committee and the occupational safety and health committee.

In this election, safety delegates and occupational safety and health representatives for frontline employees, and occupational safety and health representatives for managerial and senior managerial employees will be elected for the term of 1 June 2021 to 31 December 2023. Those elected will select representatives for the company’s occupational safety and health committee from among themselves after the election. A separate election will be held to elect safety delegates for managerial and senior managerial employees.

In each election area, a person employed with ISS whose primary workplace is located in the election area in question can be selected as a safety delegate. Two safety delegates will be elected in the Helsinki region.

The election will consist of two phases. Candidates will be nominated in the first phase, and voting will take place in the second phase. The person with the most votes will be elected as the safety delegate, the person with the second most votes will be elected as the first deputy safety delegate, and the person with the third most votes will be elected as the second deputy safety delegate. The Helsinki region is an exception, where the persons with the most and second most votes will be elected as safety delegates, the persons with the third and fourth most votes will be elected as the first deputy safety delegate and the persons with the fifth and sixth most votes will be elected as the second deputy safety delegate. If only one candidate has been nominated as the safety delegate or occupational safety and health representative, no election will be necessary. If the votes are tied, the electoral committee will determine the order of the candidates by drawing lots.

What are the tasks of the safety delegate?

 • The position of the safety delegate for employees is a full-time position. For the safety delegate elected in the food services segment, the time required for becoming available from the primary position is determined in accordance with the collective agreement.
 • The regional safety delegate represents all employees in their respective area, regardless of the service or business unit.
 • The position is statutory and a trusteeship.
 • The tasks of the safety delegate are:
 1. To provide instructions and guidance, and to participate in training regarding safe working methods
 2. To participate in occupational safety and health audits, preventive occupational safety and health activities, such as risk assessments and safety walks, as well as in accident investigations. Audits and investigations require a sufficient ability to access demanding work areas, and to meet and support employees in personally difficult matters.
 3. To observe safety in work environments and tasks and the status of the working community, and to report on them and make proposals regarding them to the employer to develop safety
 4. To interact with internal ISS parties, customers’ representatives and ISS partners
 • The position requires knowledge of and familiarisation with the legislation, ISS policies and different tasks and work areas.
 • Induction, training and guidance will be provided for safety delegates.
 • Safety delegates for employees will be paid a fee as defined in the collective agreement, excluding any periods during which a deputy safety delegate takes over the position. Because the safety delegate for employees is a full-time position in seven regions, a person who is elected and accepts the position must stand down from their other positions. However, this does not cover occasional tasks that only take a few working hours.
 • The safety delegate is required to have satisfactory Finnish language skills.

If the safety delegate is temporarily unable to carry out their tasks, a substitute will primarily be arranged from among other safety delegates. If the safety delegate is unable to carry out their tasks for more than two weeks, the first deputy safety delegate can be requested to carry out necessary tasks that cannot be postponed until the safety delegate is able to return to their position. If the safety delegate resigns from their position, the first deputy safety delegate will be promoted to this position and the second deputy safety delegate will become the first deputy delegate for the remaining term.

What are the tasks of an occupational safety and health representative?

 • In addition to regional safety delegates, three national occupational safety and health representatives will be elected for the following sectors: electrical engineering, construction and security.
 • The tasks of an occupational safety and health representative will be carried out in addition to the primary position, meaning that the primary tasks and the nearest supervisor defined in the employment contract will remain unchanged.
 • The occupational safety and health representative will be released from their primary position if so required by the occupational safety and health manager; however, for a maximum of 24 days per calendar year. The use of the time made available from the primary position will be agreed upon beforehand with the occupational safety and health manager.
 • Training provided for the occupational safety and health representative will be determined in accordance with the valid collective agreement.
 • Whenever requested, you will support the regional safety delegate as a specialist in your own respective sector in more demanding risk assessments or accident investigations, for example. If required, you will participate in occupational safety and health development projects in your own respective sector.
 • If you are elected as a member of the ISS occupational safety and health committee, you will participate in its meetings at least four times a year and, if required, carry out tasks defined to be within the scope of your responsibility. These will be included in the aforementioned time made available from your primary position.

 

First phase of the election: Nomination of candidates

In the first phase, candidates will be nominated for the position of an safety delegate and/or occupational safety and health representative. In the election of a regional safety delegate, you can become a candidate in the geographic area in which you work full-time. Open a map of election areas here: Vaalialueet.pdf

Election areas of safety delegates:
Area 1: Northern Finland
Area 2: Ostrobothnia
Area 3: Eastern Finland
Area 4: Southwest Finland
Area 5: Pirkanmaa and Central Finland
Area 6: Southeast Finland
Area 7: Helsinki region and Uusimaa
Area 8: National safety delegate for employees in the food services segment

In election areas 1–7, the safety delegate will represent all employees working in the respective area, i.e. employees of all business units and employees within the scope of application of different collective agreements. Two safety delegates will be elected for area 7, while one delegate will be elected for each of the other areas. The safety delegate for employees in the food services segment will cover the whole of Finland.

Sectors for occupational safety and health representatives:
Area 9: Construction
Area 10: Security
Area 11: Electrical engineering

How can I become a candidate?

Candidates can be registered online. You can find your login ID from the letter we have mailed to you.

 1. Log in to become a candidate here: https://vaalit.edita.fi/iss-ehdokasasettelu
 2. Select whether you want to become a candidate for the position of an safety delegate or occupational safety and health representative.
 3. Enter your contact information in the form, and select your election area.
 4. Accept the saving of your personal data in a separate election register and the processing of your personal data as described in the ISS privacy policy. The name, candidate number and job title will be published in the voting service. If you do not accept the processing of your personal data, you cannot become a candidate.
 5. You will receive a confirmation after you have become a candidate.
 6. If you also want to become a candidate for another position, start again from the first step.

The candidate registration period is from 8 to 22 April 2021.

Second phase of the election: Voting

Separate voting instructions will be published on this page at the beginning of May after all candidates have been nominated.

Further information:

Members of the employees’ electoral committee:
Tanja Lindqvist, email: tanja.lindqvist@iss.fi or tel.: +358 50 512 7150
Matti Paakala, email: matti.paakala@iss.fi or tel.: +358 40 547 9454
Simo Utriainen: email: simo.utriainen@iss.fi or tel.: +358 50 591 8535